Ontvang de nieuwsbrief
Wat doen de Landbouwbrigades?

Op verzoek van boer.inn.en of maatschappelijke organisaties engageren brigadisten zich voor twee soorten activiteiten: meewerkdagen en acties.

Meewerkdag op een boerderij: vanuit de praktijk de boerenstiel leren kennen

Via de Landbouwbrigades neem je deel aan meewerkdagen bij boer.inn.en die zich inzetten voor agro-ecologie en lokale productie. De taken kunnen zeer uiteenlopend zijn: een serre helpen bouwen, onkruid wieden, een stuk grond vrijmaken, hooien, oogsten, moestuinbakken installeren, enz. We tonen onze betrokkenheid door onze handen in de aarde te steken!

Op die manier kan je vanuit de praktijk leren hoe het is om als boer.in te werken. Je wordt verwelkomd door de boer.in die je rondleidt op de boerderij. Er wordt niet alleen gewerkt, maar we voorzien ook tijd om in gesprek te gaan met de boer.in. Zo vergroot je als brigadist je kennis over de landbouw en leer je samen hoe deze duurzamer en rechtvaardiger kan worden.

De meewerkdagen hebben in geen geval de bedoeling om bestaande (seizoens)arbeiders op de boerderij te vervangen. Ze gebeuren sporadisch en de taken die brigadisten uitvoeren, zijn aanvullend aan de dagelijkse werking op de boerderij of dienen ter ondersteuning bij specifieke (onverwachte) uitdagingen.

Mobilisatie: in actie komen voor een ander
voedselsysteem!

De Landbouwbrigades geven ook uiting aan de wil om het huidige agro-industriële voedselsysteem niet langer zomaar zijn gang te laten gaan. We zetten acties op touw om boerenlandbouw, agro-ecologie en voedselsoevereiniteit in België te versterken.

Het doel is om verandering te bewerkstelligen door alternatieven uit te bouwen, een kritische stem te laten horen in het publieke debat, beleidsaanbevelingen te lanceren en ons op allerlei manieren te verzetten tegen ecologische en sociaal vernietigende praktijken. We organiseren acties in samenwerking met boerenorganisaties, ngo’s, vzw’s, collectieven, burgerinitiatieven en lokale actiegroepen.

Acties kunnen allerlei vormen aannemen: een solidariteitsproject, een educatieve tour, een betoging tegen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), een protestactie tegen wanpraktijken van een multinationale onderneming, het ondersteunen van initiatieven waarbij voedsel weer in boerenhanden komt, een door boeren georganiseerde blokkade, een actie tegen GGO’s, straattheater, een campagne op sociale media, … alles wat op een effectieve en creatieve manier zoden aan de dijk brengt.

Top