Ontvang de nieuwsbrief

De Kollebloem

De Kollebloem is een werk- en leefgemeenschap op biologisch-dynamische grondslag. Vanuit haar klantgerichtheid werkt deze gemeenschap aan de ontwikkeling en opbouw van een klantondersteunende en klantgedragen, vrije dorpsboerderij.

Werk- en leefgemeenschap

Het gemeenschappelijke dat wij met elkaar delen is de zorg voor de aarde. Daarrond bouwen wij onze gemeenschap, met de brede waaier van kwaliteiten die een diversiteit van mensen eigen is. In onze gemeenschap kan gedachtengoed vrij worden verwoord, terwijl ieder toch zijn eigenheid kan en mag bewaren. Ieder mag zich in de eigen ontwikkeling gedragen weten door de gemeenschap, en samen dragen we de Kollebloem, door de gezamenlijke inzet van individuele talenten.

Biologisch-dynamische grondslag

Biologisch-dynamische landbouw is op een andere manier als boer met het land bezig zijn. Met open ogen kijken, in verwondering en bewondering voor de eindeloze diversiteit van het leven.
Bewust – zijn in de landbouw, vanuit het bewustzijn dat al het zijnde er mag zijn, omdat alles een zinvolle plaats inneemt in een samenhangend geheel dat de mens ver overstijgt. Vanuit inspiratie en verdieping werkt onze gemeenschap aan een eigentijdse vertaling van de BD-impuls.

Klantgericht

De Kollebloem produceert niet wat de marktmechanismen eisen, maar wat de klant vraagt : voedsel dat hem werkelijk voedt. Dat vraagt om vrijheid en nabijheid. Vrijheid voor de boer om zich in de teelt te richten op daadwerkelijke, persoonlijke verbinding. Nabijheid voor boer en klant, die voor elkaar een gezicht hebben en samen werken aan een dynamisch proces van voortdurende vernieuwing : nieuwe teelten, geschikte variëteiten, lokale rassen door bedrijfseigen zaadteelt, …

Klantondersteunend en klantgedragen

Ieder geeft en neemt een eerlijk deel. Onze gemeenschap levert haar bijdrage aan de economie van de toekomst, die een sociale economie zal zijn. Noden en mogelijkheden van zowel boeren als klanten zijn sterk verschillend, op elk moment, maar ook doorheen de tijd. Hoe we in het wederkerige proces van economische uitwisseling (arbeid, producten, koop-, leen- en schenkgeld, allerlei vormen van ondersteuning) ieder een eerlijk deel geven, is een permanente vraag en zorg.

De vrije boerderij

Verwerven van vastgoed mag geen voorwaarde en zeker geen hinderpaal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de Kollebloem of toetreding tot de werkgemeenschap. Grond en gebouwen moeten vrij beschikbaar zijn voor het realiseren van de Kollebloem-visie. Het geleidelijk vrijkopen van het gehele patrimonium via schenkgelden van o.m. de klantenkring, leidt op termijn tot een vrije boerderij die op alle vlakken door een brede gemeenschap van mensen wordt gedragen.

De dorpsboerderij

In de toekomst wordt De Kollebloem de dorpsboerderij, die – liefst samen met andere dorpsboerderijen - de lokale dorpsgemeenschap van voedsel voorziet. Gedragenheid door het dorp als gemeenschap vraagt van de Kollebloem een grote openheid van geest naar de brede diversiteit van de dorpsgemeenschap. Inbedding van het bedrijf in het landschap en in het bredere geheel van natuurwaarden in de omgeving wordt samen met de lokale gemeenschap verder uitgebouwd.

“Dit is mijn visie. In de toekomst mogen anderen ook hun eigen visie hebben.”
Antoine.

Online bekijken : http://www.kollebloem.be

Top