Ontvang de nieuwsbrief

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Het project

De Landbouwbrigades is een project geïnitieerd door FIAN Belgium, Wervel en Solidagro en wordt ondersteund door een netwerk van organisaties, boeren en burgers.
Deze activiteit is educatief van aard. Via het meewerken op de boerderij leert de deelnemer vanuit de praktijk de huidige landbouwpraktijken kennen. De taken zijn eenvoudig van aard en er is ruimschoots tijd voor uitwisseling tussen de boer en de deelnemers.
De meewerkdagen vinden slechts sporadisch plaats op boerderijen en mogen geenszins vervanging zijn van seizoensarbeid.
De acties en vormingen maken deel uit van politiserend werken, een socio-culturele werkvorm.

Verzekering van deelnemers

Deelnemers aan meewerkdagen en acties worden wettelijk beschouwd als deelnemers van Wervel, FIAN Belgium of Solidagro. De deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen door de verzekering van Solidagro, behalve bij hoog-risico taken.
Hoog-risico taken mogen niet uitgevoerd worden door de deelnemers. Hieronder wordt verstaan het gebruik of besturen van grote machines en het uitvoeren van werken op meer dan 3m hoogte. Vanaf werken op meer dan 2m hoogte, dienen er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien te worden.
Bij het gebruik van kleine machines moeten telkens de nodige veiligheidsmaatregelen nageleefd worden zoals het dragen van een veiligheidsbril, koptelefoon, aangepaste kledij... Daarnaast dienen de veiligheidsvoorschriften duidelijk vermeld staan en nageleefd worden.
De deelnemer voorziet voor zichzelf adequate werkkledij zoals werkhandschoenen en stevige schoenen.

Privacyverklaring

Als Solidagro vzw, Wervel vzw en FIAN Belgium zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Solidagro vzw
Mercatorstraat 81
9100 Sint-Niklaas
info@solidagro.be
03 777 20 15

Wervel vzw
Edinburgstraat 26
1190 Elsene
info@wervel.be
02 893 09 60

FIAN Belgium asbl
Van Elewyckstraat 35 1050 Brussel
fian@fian.be
02 640 84 17

Waarom privacyverklaring?
Solidagro vzw, FIAN Belgium en Wervel vzw hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Inhoud privacyverklaring
Het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met onderstaande criteria:

 • Enkel persoonsgegevens die vervat zijn in deze privacyverklaring worden bijgehouden;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de beoogde doeleinden;
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd;
 • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen (beveiligen);
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming;

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
FIAN Belgium, Wervel vzw en Solidagro vzw verwerken jouw persoonsgegevens voor het project de Landbouwbrigades voor volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichtingen: voor het bekomen van subsidies bij overheden;
 • Gerechtvaardigd belang: voor het praktisch organiseren van de activiteiten;
 • Ondubbelzinnige toestemming: verzenden van een digitale nieuwsbrief om je op de hoogte te brengen van acties, projecten en activiteiten voor de Landbouwbrigades;

Persoonsgegevens die Solidagro, FIAN en Wervel verwerken
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die Solidagro vzw, Wervel vzw en FIAN Belgium kunnen vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonsgegevens (met inbegrip van je specifieke interesses) die je ons actief verstrekt door deelname aan activiteiten, via persoonlijk contactname, correspondentie en telefonische contacten.

Waar worden persoonsgegevens door Solidagro, FIAN en Wervel bewaard
FIAN Belgium heeft een overeenkomst met een externe aanbieder van een CRM-database systeem waarin wij ondersteund worden om de persoonsgegevens van de Landbouwbrigades te bewaren:

Domaine Public
Van Elewyckstraat 35
1050 Brussel
info@domainepublic.net

Dit systeem voldoet aan alle privacyvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens FIAN Belgium, Wervel vzw en Solidagro vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig (minimaal jaarlijks) onze maatregelen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Solidagro vzw, Wervel vzw en FIAN Belgium hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Ook worden gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden, onmiddellijk verwijderd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of gevoelige informatie hebben bewaard, neem dan contact op met ons, dan zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Bewaartermijn
Solidagro vzw, FIAN Belgium en Wervel vzw zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal vijf jaar na het laatste geregistreerde contact (bvb. toezenden nieuwsbrief, telefonisch contact,...) tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Delen met anderen
Solidagro vzw, Wervel vzw en FIAN Belgium zullen je gegevens enkel delen met anderen om de volgende redenen:

 • Omdat we gebruik maken van een derde partij om technische redenen (bijvoorbeeld webhosting, CRM software,...);
 • Indien dit nodig is voor de uitvoering van een persoonlijke overeenkomst;
 • Aan de coördinatoren van de Landbouwbrigades om praktisch met jou af te spreken voor de activiteiten van de Landbouwbrigades;
 • We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens, deze te allen tijde aan te passen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassingen of verwijdering sturen naar contact@landbouwbrigades.be
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Cookiebeheer
Deze website gebruikt geen cookies.

Klachtenprocedure
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@domainepublic.net. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
De meest actuele privacyverklaring is steeds terug te vinden op onze website www.landbouwbrigades.be.

Top